Next Level Coaching ti dává: výsledky | transformace | změnu | zlepšení komunikace | nové dovednosti

Koučování je příležitostí k osobnímu učení, růstu, rozvoji a změně.

 

Osobní evangelizace–poslání každého křesťana

(přepracovaní mé diplomové práci z VOŠ Olomouc 1998)

Zpracoval Nick Lica, pastor BJB

 


 

 

1. Definice a cíl evangelizace

Mt 28:18-20

 

Dnes začínáme studium na téma evangelizace. V celku tato vyučování navazují jedno na druhé, ale vybral jsem samostatné kapitoly, které považuji za základní pro náš duchovní růst v této oblasti.

Naše studium je zaměřeno na osobní evangelizaci a klade důraz na to, že evangelizace je úkol a poslání každého křesťana. Věřím tomu, že nás toto vyučování bude hodně inspirovat, dá nám praktické rady, různá vysvětlení a také nás povzbudí v tom, jak toto poslání má a může každý křesťan naplnit.

Pojem evangelizace je velice široké téma a obsahuje velmi mnoho oblastí, metod a forem, o kterých se dá mnoho mluvit i napsat. Z toho všeho jsem vybral jednu z těchto metod a které si myslím, že je velmi důležitá pro život každého křesťana.

Rozdělil jsem to na 7-8 částí ve kterých budeme probírat: mezi jinými:

 • biblické opodstatnění evangelizace a její založení na Velkém Poslání;

 • Jak budovat přátelství a vztahy s nevěřícími lidmi

 • jak sdělit evangelium skrze osobní svědectví atd.

Cílem našeho studia je snaha přiblížit pojem "evangelizace", jak a kdo se na ní může podílet a jaké místo by měla mít v životě křesťana

 

I. Proč mluvíme na téma evangelizace?

Proč mluvíme na téma evangelizace? Jsem přesvědčen, že evangelizace je jednou z nejdůležitějších úkolu křesťanů a církve v současné době v naší zemi. Kdysi v tomto kraji moravští bratři prožili velké probuzení a vyslali do celého světa evangelisty a misionáře. Tehdy byl český kraj plný lidí, kteří věřili v Boha a byli ochotní zemřít za evangelium. Od té doby se lidé změnili a z národa, který evangelizoval jiné národy, se stal ateistický národ. Pravda je, že k rychlé sekularizaci tohoto národa přispělo i 40 let komunismu. V té době vyrostly generace, které dnes odmítají křesťanství a existenci Boha. Tyto generace lidí se v současné době potýkají se závažnými problémy ve společnosti jako: rasismus, korupce, podvody, prostituce, AIDS, drogy, alkoholismus, rodinné problémy atd. Ale nad tím vším vyvstává otázka: Dají se tyto problémy vyřešit? Jako křesťané nemůžeme mlčet, protože víme, že jenom Bůh může změnit srdce lidí, a jen On má v Ježíši Kristu řešení pro všechny problémy člověka. Co máme dělat? Co Bůh chce, abychom dělali pro záchranu tohoto světa? Věřím, že Pán Bůh nepřestal pracovat v této zemi a chce, aby každý křesťan byl jako článek zahrnut do evangelizačního řetězu. Jenom Kristus a jeho evangelium může změnit člověka. Jestli naše generace něco potřebuje, tak to je slyšet dobrou zprávu o spasení v Ježíši Kristu.

Až se evangelizace stane nedílnou částí života každého křesťana, budeme moci zasáhnout zvěstí evangelia celý svět. Billy Graham řekl: Křesťané nemusí vzájemně souhlasit v méně důležitých věcech nebo tradicích.

Ale jediná věc je sjednocuje:

evangelium Ježíše Krista.

To je důvod, proč zvěstování prostého Kristova evangelia často sjednocuje

věřící tak, jako nic jiného.

Evangelizace vyvyšuje Ježíše Krista.

Evangelizace povzbuzuje k osobnímu i společnému svědectví.

Evangelizace způsobuje, že církev roste duchovně,

početně i územně.

Když se Boží lid sjednocuje v

poslušnosti velkého poslání,

panuje v nebi radost, která se odráží

v radosti věřících

Dnes večer budeme mluvit na téma co se rozumí slovem evangelizace, čím konkrétně je a jaký cíl má.

 

I. Co se rozumí slovem ,,evangelizace”?

1.1. V y s v ě t l e n í   p o j m ů

Biblický význam evangelizace se nejlépe pochopí, když se podíváme na tři novozákonní slova, která se k ní vztahují.

1. Slovo ,,evangelium” pochází z řečtiny (euaggelion) a znamená: dobrá zpráva. V Novém zákoně se nachází 76x. Docent Jaro Křivohlavý ve své knize ,,Sdílení naděje” vysvětluje význam slova evangelizace mimo oblast křesťanství takto : ,,V době kolem prvního století po Kristu bylo slovo ,,evangelizace” v řecky mluvícím světě často používáno. Znamenalo řadu velice konkrétních věcí. Evangeliem (,,dobrou zprávou”) byl např. příznivý výrok císaře sdělující, že budou sníženy daně. Jindy evangeliem byla zpráva o vyhrané bitvě. Evangeliem byla např. i informace o narození nového císaře (císařova syna). Dobrou zprávou byla proto, že lidé doufali, že nový císař bude lepší než ten předchozí. Evangeliem byla zpráva o nastoupení nového císaře na trůn. I zde se k němu vztahovala naděje na lepší časy.”

Slovo ,,evangelium” přijalo křesťanství z tehdejší doby a Pán Ježíš mu dal důležitější a hlubší náplň. Pán Ježíš sám začal své dílo na zemi tím, že zvěstoval evangelium ( Mk. 1.16). Slovo ,,evangelium” v Bibli znamená vždy radostnou zvěst o Pánu Ježíši Kristu, o jeho životě, oběti a zmrtvýchvstání.

2. Slovesem ,,evangelizovat” (euangelize) se rozumí přinést, oznámit nebo prohlásit dobrou zprávu (evangelium Kristovo). V Novém zákoně se vyskytuje 51x.

3. ,,Evangelista” je ten, kdo sdílí tuto radostnou zprávu s druhými lidmi. Je nositelem dobré zprávy (biblického evangelia). V NZ je uvedeno 3x.

 

1. 2. D e f i n i c e e v a n g e l i z a c e

Vysvětlili jsme si pojmy a nyní se vás ptám co si představuje pod pojmem evangelizace. Co to konkrétně je?

Docent Jaro Křivohlavý, ukazuje na to, že evangelizace má užší a širší pojetí. ,,V užším slova smyslu se evangelizací rozumí výslovně jen ,,osobní svědectví” věřícího člověka (křesťana) nevěřícímu člověku (pohanovi).” V tom případě jde jenom o rozhovor (dialog) dvou lidí. “V širším slova smyslu se evangelizací rozumí celý proces přípravy učedníků Ježíše Krista (W. Abraham).” V tomto případě jde o něco více než o zvěstování evangelia. Jde také o výchovu a učednictví křesťana.

Evangelizace byla mnoha způsoby vykreslena a definována. Ze studia, které jsem v této oblasti udělal jsem našel několik definicí pojmu evangelizace, které si myslím že krásně vystihují podstatu tohoto pojmu.

,,Jeden žebrák říká druhému žebráku, kde najde chleba.” (D.T.Niles)

,,Evangelizace v pravém slova smyslu znamená zvěstování dobré zprávy o spáse mužům a ženám; jejím cílem je obracení lidí k víře a jejich vstup do církve.”

(Michael Green)

,,Evangelizace znamená obrácení lidí k víře v Krista jako Spasitele a Pána, aby se mohli podílet na jeho věčném životě. A to je klíčem k celému problému - osobní vztah ke Kristu. Na tomto vztahu k Bohu skrze Krista totiž záleží lidský osud.A jedině to je tím pravým cílem evangelizace.”

(Samuel Moffett)

,,Zvěstovat evangelium znamená hovořit z moci Ducha svatého o Kristu Ježíši, aby lidé skrze Ježíše uvěřili v Boha, přijali ho za svého Spasitele a sloužili mu v církvi jako svému králi.” (J.I. Packer)

,,Evangelizace znamená postavit lidi do světla evangelia tak, aby život jednotlivce i společnosti byl proniknut vykupující a obnovující mocí evangelia. To znamená, přinést Boží zvěst o spáse v Kristu ztracenému člověku, dát zaznít volání k životu. Účelem a cílem je návrat zbloudilých a ztracených k Bohu, osobní setkání lidí s jejich Stvořitelem a Vykupitelem.” (Ludwig Heirichs)

 

I. Cíl Evangelizace

K definici evangelizace patří také definice cílů evangelizace. Naše metody a strategie nebudou efektivně fungovat, dokud nemáme přiměřený a správný cíl.

Závěrečné prohlášení Světového kongresu o evangelizaci v Berlíně z roku 1966 definuje následujícím způsobem cíl evangelizace: ,,Evangelizace znamená hlásání evangelia ukřižovaného Krista, který podle Písma vstal z mrtvých a je jediným vykupitelem lidí. Cílem evangelizace je přesvědčit zatracené a odsouzené hříšníky, aby z moci svatého Ducha přijali Krista za svého Spasitele a uvěřili v Boha, a aby ve všech oblastech života a církevním společenství sloužili Bohu jako svému Pánu a těšili se na den, kdy se ve slávě vrátí”

Cílem evangelizace není

 • jen členství ve sboru, ale duchovní zralost v Kristu,

 • jen zvěstovaní ale výchova

 • kvantita lidí ale kvalita jejich života

 • nejen více lidí, ale více dělníků

Náš Pán nám za své tři roky služby jasně ukázal cíl evangelizace:

 • Začíná to výzvou a rozhodnutím následovat Krista

 • stát se jeho učedníkem

 • duchovně růst

 • a stát se dělníkem, to znamená být tím, kdo dělá věci výše jmenované: je schopen zvěstovat, vychovávat druhé, a vést druhé k duchovnímu růstu a ke službě .

Evangelizace je celý tento proces a za to jako sbor neseme odpovědnost před Bohem. Náš sbor je poměrně velký na to, aby jeden člověk dělal všechny tyto věci. My se neobejdeme bez dobrovolníků ve službě. Evangelizace určitě není silná stránka sboru a Bůh očekává, že v ní budeme růst a plnit pověření, které nám dal a to je: Jít ke všem národům a získávat mu učedníky, křtít je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

a učit je, aby zachovávali všecko, co nám Pán přikázal. A v tom to procesu On bude s námi po všecky dny až do skonání tohoto věku.